Founding Members

Darita Seth

Laura Ashizawa

Fruc Menchavez, III